Yothu Yindi Foundation Board

Mr Djawa Yunupingu

Chairman

Barayuwah mununggurr

Mr Barayuwa Mununggurr

Deputy Chairman

Ms Djapirri Munungirritj

Treasurer

Mr Timmy Burarrwanga

Director

Mr Malati Yunupingu

Director

Ms Yananymul Mununggurr

Director

Ms Dela Yunupingu

Director

Ms Denise Bowden

Chief Executive Officer